top of page

מחקר עבור  המשרד להגנת הסביבה. המחקר איתר כיווני פעולה טכנולוגים חדשניים בארץ ובעלם המתווים את הדרך למדניות סביבתית חדשה בישראל.

תחזית טכנולוגית של טכנולוגיות סביבתיות

מחקר עבור המשרד להגנת הסביבה. העבודה סוקרת את החוקים, התקנות ואמצעי המדיניות בתחום זה בכולם, ויישון האפשרי בישראל.

"השפעות מרחביות של מעבר צה"ל לנגב"- מחקר במימון משרד המדע, יחד עם אוניברסיטת בן גוריון בראשות פרופסור נורית אלפסי.

רגולציה סביבתית לתחנות תדלוק בגז טבעי

חבר צוות התכנון של משרד הביטחון להקמת הבסיסים העתידיים בנגב כבסיסים חכמים.

השפעת תוכנית "מחיר למשתכן" של משרד השיכון על המגזר הערבי (במסגרת גיאוקרטוגרפיה).

צוות התכנון של משרד הביטחון

bottom of page