top of page

הכנת תוכניות והגשת קולות קוראים למשרד החינוך לתיקצוב מרחבי למידה חדשניים בכ-80 בתי ספר ברחבי הארץ -  בכלל זה בשדרות, נהריה, הרצליה, טובא זנגריה, עומר, חיפה, פתח תיקווה ועוד. בין היתר, הענקנו לכלל בתי הספר ליווי רעיוני, קונספטואלי ועיצובי וכן הכנת מסמכים טכניים, פדגוגיים ופרוצדוראליים בהם תוכניות אדריכליות, כתבי כמויות, הדמיות, וכן חוות דעת אישורי מהנדס בטיחות.

הכנת תוכניות והגשת קולות קוראים

תכנון והגשת קולות קוראים למרחבי "הגן העתידי" עבור עיריית נהריה- סיוע בבניית הקונספט הפדגוגי והכנת התוכניות האדריכליות למרחבי הגן העתידיים. זאת  על מנת לאפשר חשיבה מחודשת על המרחבים החינוכיים המסורתיים בתוך הגן והחצר. העיצוב של המרחב הינו חלק ממודל ייחודי ותפיסה פדגוגית חדשני הנותנת ביטוי לחדשנות, יצירתיות, קהילתיות ולמידה במרחבי החיים בו יש מקום לכל ילד באשר הוא.

תכנון והגשת קולות קוראים

בניית קונספט פדגוגי חדשני ארוך טווח בבית הספר גורדון בקריית חיים- התכנית נועדה לאפשר חשיבה מחודשת על מרחב הלמידה בכיתת האם ובסביבתה בתוך המבנה, כחלק מהתפישה הפדגוגית, בהתאם לאסטרטגיות הוראה חדשניות, המזמנות ומעצימות תהליכי למידה ייחודיים, גמישים, רב תכליתיים ומצוידים באמצעים טכנולוגים מתקדמים.

בניית קונספט פדגוגי חדשני

ליווי מנהלי בתי הספר ביצוע פרויקטים של מרחבים חדשניים בנהריה- השרות שלנו כולל הכנת מסמכי המכרז לקבלנים ולספקים השונים, בחירת הספקים המתאימים, פיקוח על עבודתם, והכנת דוחות ביצוע.

ליווי מנהלי בתי הספר

bottom of page