top of page

תכנון פארקים ציבוריים בשטחים ששימשו בעבר כאתרי פסולת פירטיים בישוב ג'ת – במסגרת הפרויקט, הוכנו תוכניות  תוכנית פרוגראמטיות ואדריכליות להפיכת שני שטחי ציבור בתחומי ג'ת לפארקים  פנים שכונתיים/ רובעים לרווחת התושבים, בהתאם לצרכים ולמאפיינים אזורים אלה. זאת לאחר שאלה נוקו מפסולת והותקנו בהם אמצעים לפיקוח ומניעת השלכת פסולת בעתיד במסגרת תוכנית "סביבה שווה". השטח הראשון, הינו שטח בן כ-730 מ"ר הגובל בגדר ההיקפית של הקיבוץ השכן מגל. השטח השני הוא שטח בן כ-300 מ"ר, הצמוד למרכז גני הילדים ברחוב נאבלוס.

תכנון פארקים ציבוריים

חוות דעת סביבתית  לבית המשפט במסגרת תביעה ייצוגית נגד מחדלי הרשות המקומית בטיפול בפסולת באום אל פחם- חוות דעת זו ניתנה בנוגע למצב הטיפול בפסולת בעיר אום אל פחם. חוות הדעת מתייחסת למצב בשטח, בכלל זה באזורי המגורים, מסחר, שטחים ציבוריים, מוסדות חינוך ורווחה, דרכים ואזורי פנאי ונופש. כמו כן, חוות הדעת מתייחסת לתחנת המעבר הקיימת לפסולת, לשטחים המיוערים המקיפים את הישוב וכן למתקני האצירה והמחזור בעיר.

חוות דעת סביבתית

חוות דעת סביבתית לתושבי הר אדר לצורך התנגדותם להקמת מאגר של מקורות ביער המורים -  זאת לצורך ביסוס ההתנגדות שהוגשה על ידי התושבים לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.

חוות דעת סביבתית

תסקיר סביבתי לתוכנית מפורטת לתחנת מעבר בעין זיתים (הר מירון) , הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז צפון (במסגרת חברת פורטל)-  התסקיר נדרש להסדרת עבודת תחנת המעבר מבחינה סטטוטורית, בשטח שבו היא פועלת  כיום, על פי תב"ע שהגישה הוועדה המקומית לתכנון ובניה מרום הגליל.  תסקיר השפעה על הסביבה כלל  שרשרת של נושאים בכלל זה אוויר, אקוסטיקה, תנועה, קרקע, נוף, אקולוגיה, מים והידרולוגיה, נוף, ריח ועוד, תוך ייצור ובחינה של חלופות שונות.

תסקיר סביבתי

חוות דעת סביבתית להפעלת תחנת מעבר וטיפול בפסולת גושית בכפר ידידיה (במסגרת חברת פורטל)- העבודה לאמוד את מימדי מטרדי האבק וזיהום אוויר כתוצאה מפעולתו של המתקן, בכלל זה מפעולות הניפוי, ההובלה, העמסה וריסוק הגזם, ולהמליץ על פתרונות (חלופות) אשר ביכולתן למזער מטרד זה.

חוות דעת סביבתית

בדיקת פוטנציאל להקמת מתקן להשבת אנרגיה בתחומי המועצה האזורית מטה בניימין- מטרת העבודה בחנה  הקמת מתקן השבה מסוג זה בשטח המועצה האזורית מטה בנימין , על קרקע באזור התעשייה של הישוב נווה צוף. העבודה העריכה את פוטנציאל של הקמת מתקן שריפה לפסולת על קרקע של המועצה בשטח אזור התעשייה נווה צוף על ידי חברה פרטית בשיטת BOT .

בדיקת פוטנציאל להקמת מתקן

bottom of page