top of page

הכנת פרוגראמה הקמת בי"ס אזורי לחינוך מיוחד בכפר תבור (במסגרת משרד טובי כהן). הפרוגראמה נותנת ביטוי לגורמים שונים בתהליך בכלל זה מעורבות של הצוותים החינוכיים והטיפוליים, התלמיד ומשפחתו. תכנון זה ישפיע באמצעות מערכת הלימודים והיוזמות החינוכיות על מהלכי חייו הנוכחיים והעתידיים של התלמיד. התכנון הפדגוגי מחייב התאמה עם התכנון הפיסי של בית הספר כדי לאפשר מיצוי האפשרויות החינוכיות לצד כיבוד השונות והפרטיות ככל שניתן של התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים.

תכנון פרוגרמאתי של מבני ציבור

הנחיות מרחביות למרחבי תכנון נתונים (בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה)- ועדות מקומיות ומרחביות לתכנון ובני: עפולה, אצבע הגליל, ערבה תיכונה, שדרות, ירוחם. הנחיות מרחביות נועדו לפרט ולקבוע את ההנחיות והתנאים לבנייה ירוקה (בנייה בת קיימא( במגרשים באלעד כנדרש לפי סעיף 145ד' בתיקון 101 התשע"ד לחוק התכנון והבנייה. ישום ההנחיות יאפשרו מעבר לצמצום צריכת אנרגיה ומים ישפרו  את איכות החיים במבנים, וכן ייצרו חיסכון תפעולי וסביבה בריאה יותר לדיירים.

הנחיות מרחביות למרחבי תכנון נתונים

ליווי וועדות מקומיות לתכנון ובניה בכל הארץ בנושא הטמעה ועבודה בהתאם לרפורמה בחוק התכנון ובניה. העבודה התבצעה כחלק מפרויקט של מנהל התכנון וכן באופן פרטי.

ליווי וועדות מקומיות

הנחיות עיצוב שלטים בתחומי מרחב התכנון עפולה נועדו לקבוע עקרונות, סטנדרטים והוראות אחידים וברורים להצבת שלטים בעיר, מיקומם, גודלם,החומר ממנו הם ייוצרו וכן את תחזוקתם ועיצובם.  הנחיות אלה ישמשו לצורך שמירה על חזות נאה, אסטטית ומכובדת של המרחב הציבורי בעפולה בהתאם לאזורי העיר השונים. הוראות אלה יתרמו לאיכות החיים של התושבים והבאים בשערי העיר תוך שמירה על איזון בין רווחת הציבור ובטיחותו, הסדר הציבורי והאינטרסים המסחריים של המפרסמים.

הכנת תוכנית אב לשילוט עבור עיריית עפולה

הכנת תוכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי אורבאני של מג'ד אל כרום (במסגרת גיאוקרטוגרפיה).

הכנת תוכנית אסטרטגית

עבור הרשות לפיתוח הגליל – התוכנית נכתבה כחלק ממהלך אסטרטגי של הרשות לפיתוח מוקדי תעסוקה  ופיתוח כלכלי בגליל.

תוכנית אב לפיתוח תעסוקה בגליל

לקוח: ועדה לתכנון ובניה לב הגליל. במסגרת העבודה נלמדו מאפייני העבודה של הוועדה, קהלי היעד, והמאפיינים של באזור, ועל בסיס זה נכתבו נהלים לייעול עבודתה ולשיפור השירות לאזרחים.

ליווי וכתיבת נהלים לעבודת וועדות לתכנון ובניה

עבור המועצה המקומית כפר ורדים לקראת הקמת שלב ג' של הישוב– במסגרת העבודה גובשה תוכנית אסטרטגית כוללת להפיכת כבר ורדים לישוב "חכם" המנצל  באופן אופטימאלי ובר קיימא את המשאבים הטבעיים שלו לצד יצירת סביבת חיים אופטימאלית למגורים ועסקים עבור התושבים. התוכנית תתבסס על המודל המקובל כיום במדינות ה-OECD וכולל שישה תחומים עיקריים בכלל זה "אנשים חכמים (חינוך)", "ממשל חכם", "כלכלה חכמה","סביבה חכמה", "חיים חכמים" ו"ניידות (תחבורה) חכמה". כל אחד מהתחומים כלל חמישה תתי נושאים הנמדדים בעזרת מדדים מסודרים ברי הערכה.

תוכנית אב לעיר חכמה

bottom of page