top of page

ליווי חברתי של פרויקט פינוי בינוי בן כ130 יחידות דיור עבור חברת יובלים. התוכנית מבקשת להגדיל את זכויות הבניה , מספר יחידות הבניה ושטח הדירות בד בבד עם מיקסום שטחי הציבור בהתאם לנספחים פרוגרמאתים. התוכנית מבקשת לשפר את התשתיות במקום וכן  לתת פתרונות נגישות ותחבורה לתושבים במקום כולל ייצור פתרונות חנייה תת קרקעיים מתאימים.

פרויקט התחנה בחדרה

שיתוף ציבור וליווי חברתי של תוכנית פינוי – בינוי (כ-1300 יחידות דיור) עבור יזמי הפרויקט חברות דימרי וNBS (מטעם חברת אשחר). הליווי החברתי כלל הכנת תסקיר ודוחו"ת חברתיים, מיפוי הדיירים במתחם וכן ביצוע תהליך לשיתוף ציבור בשיתוף מנהלת התחדשות עירונית ואגפי ההנדסה והרווחה בעיריה.

פרויקט שכונת יד התשעה הרצלייה

ליווי ותכנון חברתי של פרויקט פינוי בינוי בן כ-450 יחידות דיור סמוך לציר הרצל ברובע א'. הפרויקט עבור חברת אביסרור  בתיאום עיריית אשדוד.(מטעם חברת אשחר). הליווי החברתי כלל הכנת תסקיר ודוחו"ת חברתיים, מיפוי הדיירים במתחם וכן ביצוע תהליך לשיתוף ציבור בשיתוף העירייה.

פרויקט יצחק הנשיא אשדוד

ליווי ותכנון חברתי של פרויקט פינוי בינוי בן 452 דירות קיימות מתוכן 125 דירות עמיגור,  סמוך לציר הרצל ברובע א'. הפרוייט עבור חברת יובלים בתיאום עיריית אשדוד. על פי תוכנית המתאר, תוכנית ההתחדשות במקום נדרשת לקחת בחשבון שיקולים חברתיים ועירוניים בהתאם לסביבה האורבאנית ולמצבם הפיסי של הבניינים במקום. הפרויקט נועד לשפר את איכות חיי התושבים, למשוך אוכלוסיות חזקות, וכן שיפור המרחבים הציבוריים במקום לטובת הציבור.

פרויקט משמר הירדן אשדוד

bottom of page