top of page

תכנון וייעוץ סביבתי

הכנת חוות דעת, נספחים ותסקירים על פי דרישות גופי התכנון, המשרד להגנת הסביבה או יזמים פרטיים. בנושא זה, אנו מתייחסים לכל ההיבטים של התכנון בכלל זה להיבטים נופיים, אקוסטיים, תחבורתיים, מים והידרולוגיה, קרקע, אוויר ועוד. 

המשרד EcoPlan מסייע גם בהכנת תוכניות אב ותוכניות אסטרטגיות בתחומי הסביבה כגון תוכניות אב לעיר ירוקה וחכמה, הכנת הנחיות לבניה ירוקה, ליווי סקרי אנרגיה פרויקטים להתייעלות אנרגטית ועוד.

ליווי יזמים בקבלת אישור ל"בניין ירוק" ע"פ ת"י 5281 וכן לתקן ה-LEED האמריקאי. קידום הבנייה הירוקה ברשויות מקומיות. ייעוץ בבניה ירוקה לרשויות מקומיות ולפרויקטים והנדסת מבנים.

בין השירותים העיקריים שלנו:

  • חוות דעת סביבתיות לפרויקטים תכנוניים

  • נספחים ותסקירי השפעה על הסביבה

  • ליווי לבניה ירוקה

  • תוכניות אב לבניה ירוקה והתייעלות אנרגטית

  • סקרי אנרגיה ופרויקטים להתייעלות אנרגטית

  • תוכניות אסטרטגיות וליווי ל"עיר חכמה"

  • ליווי סביבתי לתוכניות מתאר עירוניות ותוכניות מפורטות

  • ליווי תחנות מעבר ומיון לפסולת

  • בדיקת פוטנציאל לפרויקטים סביבתיים  ברמת GO NO GO

bottom of page