top of page

מרחבי למידה חדשניים

ייזום, קידום ותכנון מרחבי למידה חדשניים המקדמים פדגוגיה מוטת עתיד המותאמת לאתגרי המאה ה-21.

 

אנו נסייע להם בבניית הקונספט החינוכי החדשני של בית הספר, ברוח החזון שלו, והתאמת הסביבה הפיסית לערכים ועקרונות אלה.

 

בין היתר, אני נספק את התוכניות האדריכליות, ההדמיות, החתכים, כתבי הכמויות ואישורי הבטיחות הנדרשים לקבלת תמיכה ליישום פרויקטים אלה ממשרד החינוך.

תכנון וליווי מרחבים חדשניים אלה מתייחס לפעולות ייעודיות לבתי ספר ומערכות חינוך בלתי פורמאלי.

בין השירותים העיקריים שלנו:

  • סיוע בבניה של קונספט פדגוגי על פי עקרונות של פדגוגיה חדשנית מוטת עתיד

  • הכנת מסמכי תכנון אדריכליים והנדסיים

  • עיצוב סביבות למידה חדשניים

  • ייעוץ , ליווי  ופיקוח על ביצוע הפרויקטים בבתי הספר

bottom of page